Skaitmeninės įtraukties link: inovatyvus požiūris į ugdymą

  • paskelbė

Technologijų pažanga iš esmės keičia požiūrį į ugdymą. Skaitmeninis turinys, greita informacijos paieška, leidžia ženkliai pagerinti mokymo – mokymosi rezultatus. Ugdymo turinio skaitmenizacija, inovacijų taikymas švietimo procesuose ir nuotolinis mokymasis, pamažu tampa neišvengiama šiandienos būtinybe. Todėl apibrėžti skaitmeninio ugdymo turinio esmines gaires, jo kokybės parametrus yra svarbu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai yra vienas iš Europos sąjungos švietimo politikos strateginių prioritetų. Į šiuos procesus aktyviai įsilieja ir Lietuva.

Vilniaus dizaino kolegijoje 2022 metais gruodžio 15 dieną organizuota tarptautinė konferencija – Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimas, pasitelkiant taikomąjį meną kaip įrankį“. Tarptautinė konferencija – viena iš ilgalaikės programos dalis, kurioje dalyvavo beveik 300 dalyvių iš visos Lietuvos.

Užtikrinti skaitmeninio ugdymo turinio kokybę

Konferencijoje buvo akcentuojama, jog profesionalūs lektoriai, ekspertai, švietimo politikos formuotojai privalo sukurti aiškią, vieningą metodiką, kuri padėtų ieškoti palankiausių sprendimų, skaitmeninio ugdymo turinio kokybei užtikrinti.

Vieningos metodinės gairės Lietuvos ir pasaulio mokyklose, leis inovatyvų požiūrį į ugdymą pristatyti kuo platesnei auditorijai, tarptautines praktikas taikyti ir vietiniame kontekste.

„Atlikus tyrimus ir esamos situacijos įvertinimą, bus galima parengti vieningas veiklos gaires pedagogams praktikams ir neformaliojo švietimo teikėjams, kalbėti apie skaitmeninio raštingumo svarbą ir mokyklose. Ši konferencija – tai puiki proga telkti ekspertų komandą geriausių sprendimų paieškai“, – sako Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos narė dr. Eglė Celiešienė.


Skatina tvarų požiūrį į aplinką

Konferencijos kviestinė viešnia iš Švedijos dr. Ebba Ossiannilsson savo pranešime akcentavo, jog pandemija, jos iššūkiai parodė, kad nuotolinis mokymas (is), skaitmeninės transformacijos atitinka šiandienos Europos žmonių poreikius, tai praplečia mokymosi galimybes. Visa tai paskatino skaitmeninių technologijų panaudojimą mokymo – mokymosi procese, todėl būtina ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas.

Profesorė dalijosi savo patirtimi, kuriant skaitmeninio švietimo ekosistemą Europos mastu, buvo diskutuojama kaip skaitmeninį raštingumą, naują metodiką pritaikyti vietos bendruomenėse. Šiame kontekste išryškėjo keletas esminių aspektų, kaip– informacijos paieška, komunikacija, inovatyvus ir ugdymo procese dalyvaujantiesiems patrauklus, įtraukiantis turinys, duomenų apsauga ir skaitmeninis saugumas. Inovacijos, moksliniai tyrimai ir jų taikymas bei bendruomenės edukavimas įgauna naują reikšmę, kuriant elektroninio mokymosi sampratą ir procesus.

Anot E.Ossiannilsson, tarpkultūrinės kompetencijos, medijų raštingumas, inovatyvios praktikos, ne tik kelia ugdymo kokybę, bet ir skatina tvarų požiūrį į aplinką. Nuotoliniai seminarai leidžia mokyti atokiausiuose pasaulio kampeliuose gyvenančius asmenis, įtraukti ir žmones su negalia, į kokybiško ugdymosi aplinką. Skaitmeninės technologijos, jų taikymas ugdymo procese, skatina taupyti resursus, plėtoja sąmoningumą ir socialiai pažeidžiamų
grupių įsitraukimą.

„Visi turime tapti pokyčių dalimi, įsitraukti į inovacijų taikymą švietime. Pokyčius lemia įsitraukimas, jie neįmanomi be žmonių, personalo, vertybių”, – kalbėjo profesorė. E.Ossiannilsson vadovauja tarptautiniam ERASMUS+ projektui „Skaitmeninė įtrauktis visiems“ (Digital Inclusion 4 All, 2021-2-SE01-KA210-SCH-000050728), įgyvendinamo kartu su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, kurio metu bus organizuoti mokymai mokytojams skaitmeninės įtraukties tematikomis.

Skirtingos patirtys suteikia idėjų įvairovę

Vilniaus dizaino kolegijos lektorius Simonas Tarvydas renginyje kalbėjo apie tai, kaip sukurti nenugalimą komandą, ko reikia, kad bendras darbas, sprendžiant problemas, būtų produktyvus.

Jis retoriškai klausė, kas yra geriau – spręsti problemas vienam, ar generuoti idėjas komandoje?

Anot lektoriaus, skirtingos patirtys suteikia idėjų įvairovę, praplečia pasirinkimo galimybes. Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė, dr. Auksė Petruškevičiūtė konferencijoje kalbėjo apie menu grįstą ugdymą, pristatė edukacijos ir kūrybiškumo sinergijas ir pristatė sėkmingus praktikos pavyzdžius.

Konferencijos dalyviai diskutavo tam, kad tobulėtų skaitmeninės mokymosi kompetencijos ir įgūdžiai, gerėtų jaunų žmonių gebėjimas dirbti su informacija, jų rezultatai. Apibendrinus ekspertines patirtis bus rengiamos gairės pedagogams, grįstos esamos situacijos analize, gerosiomis praktikomis skaitmeninės įtraukties srityje.

www.lduk.lt informacija