V etapas

V ETAPAS. PRISTATOME PROJEKTO REZULTATUS

V etapo tikslas

Parengę projekto dokumentų visumą, savo darbo rezultatus galėtumėte pristatyti kitiems, pavyzdžiui, trims ar keturiems svečiams – jūsų mokyklos ir vietos bendruomenės atstovams.

Jie turės jums klausimų. Atsakydami mokysitės pateikti svarbias idėjas ir įtikinti savo požiūrio teisingumu.

Visi dalyvausite pristatant projekto rezultatus. Kiekviena darbo grupė pristatys savo parengtą dalį, remdamasi atitinkama stendo dalimi. Grupės gali atskirai rengtis pristatyti atliktą darbą. Tačiau pabaigoje vertėtų parodyti vieni kitiems, kaip pasirengėte. Taip išvengsite pasikartojimų ir drauge parepetuosite savo kalbas.

Toliau pateikiami nurodymai tinka visoms grupėms rengiantis pristatyti projektą.

A. Rezultatų pristatymas

Įžanginė kalba. Kiekviena grupė per pirmąsias 3-4 min. savo kalboje pamini svarbiausią informaciją apie rengtą dokumentų visumos dalį.

1. Kalba turi remtis stende ir dokumentų rinkinyje pateikta medžiaga, bet nereikia pažodžiui skaityti iš stendo.

2. Kalbėdami rodykite iliustracijas: klausytojams bus aiškiau, ir kalba juos labiau paveiks.

3. Remkitės tik stendu, nenaudokite papildomų priemonių, pavyzdžiui, garso ar vaizdo įrašų, skaidrių ir pan.

Klausimai ir atsakymai. Po įžanginės kalbos svečiai pateiks klausimų grupei, ką tik pristačiusiai savąją dokumentų visumos dalį. Jie gali paprašyti:

1) papildyti ar paaiškinti kai kuriuos teiginius,

2) pateikti pavyzdžių,

3) įrodyti savo požiūrį,

4) atsakyti į klausimus apie tai, ko išmokote atlikdami šį darbą. Kokių sunkumų patyrėte? Kokios žinios ir įgūdžiai, įgyti tiriant šią problemą, jums atrodo svarbiausi?

Vertinimas. Jei jūsų klasė nutars varžytis su kitomis klasėmis, paprašykite svečių būti žiuri komisija ir įvertinti atliktą darbą bei rezultatų pristatymą. Jūsų mokytoja(-s) paaiškins, kaip bus vertinama.

B. Patarimai

Kuo daugiau moksleivių turi kalbėti per projekto pristatymą. Turite parodyti, kad bendradarbiaujate taip pat, kaip ir viso projekto metu.

Grupės darbą pristatykite visi drauge. Stenkitės, kad į kiekvieną svečių klausimą atsakytų vis kitas moksleivis. Galite išsirinkti grupės seniūną, kuris turės teisę suteikti žodį. Išgirdę klausimą, kiekvienas pagalvokite, ar galite į jį atsakyti. Jei taip, duokite ženklą seniūnui. Jo pareiga – pastebėti šiuos ženklus ir suteikti žodį vienam iš jūsų – geriau kaskart vis kitam. Seniūnas į klausimą atsakys tik tuomet, jei kiti negalės atsakyti.

Neskaitykite svečiams iš stendo lapų. Atrinkite svarbiausią informaciją ir argumentus ir pasakykite juos savaip, tarsi su kuo nors kalbėdami.

Įžanginės kalbos metu galite pasiremti užrašais, bet to nedarykite atsakydami į klausimus.

Padalykite grupėms pristatymui skirtą laiką. Jei ketinate projektą pristatyti per 45 min., kiekvienos grupės kalbai ir atsakymams skirkite po 10 min. Jei įžanginė kalba bus trumpesnė, klausimams ir atsakymams grupė turės daugiau laiko.

C. Pasirengimas

Grupėje parašykite įžanginę kalbą. Nutarkite, kas ją sakys. Kiti atsakys į klausimus.

Galite paprašyti tėvų ar kaimynų, turinčių viešojo pristatymo patirties, padėti pasirengti. Valdžios įstaigose arba visuomeninėse organizacijose dirbantys žmonės galėtų daug padėti.

Savo įžanginę kalbą parepetuokite su klasės draugais.