LDUK projektai

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos įgyvendintų projektų sąrašas:


Projekto įgyvendinimo laikas: 2000-2010 (Projektas PILIETIS”), 2008-2009 (,,Ateities pilietis”)

Finansavimo šaltinis: „Center for Civic Education” (JAV), LR Švietimo ir Mokslo Ministerija

Projekto aprašymas ir rezultatai: 

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija veiklą pagal JAV Švietimo ugdymo centro metodiką ,,projektas PILIETIS“ Lietuvoje organizuoja nuo 1997 metų. Nuo 2008 metų šis projektas vadinamas „Ateities pilietis“. Projektas vykdomas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis įtraukia tris veiklos kryptis: metodikos ,,projektas PILIETIS“ lektorių ir koordinatorių rengimą, visuomeninį ir pilietinį aktyvumo skatinimą bendruomenėse metodikos ,,projektas PILIETIS“ pagrindu, sprendžiant pilietines ir bendruomenines problemas bei viešą problemų sprendimų pristatymą konkrečioje institucijoje bei Seime.

Projekto ,,Ateities pilietis” tikslas – ugdyti brandžią pilietinę visuomenę ir pilietinę savimonę, formuojant atsakingus bei aktyvius piliečius ir siekiant padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams.


Projekto pavadinimas: „Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus“
Projekto numeris: BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0078
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004-2006
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas.
Priemonė: Europos struktūrinių fondų Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmoniškųjų išteklių vadyba“ 4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“.
Projekto biudžetas:  362 tūkst. Lt
Projekto partneriai: Vilniaus pedagoginis universitetas; Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto aprašymas ir rezultatai: Sukurta inovatyvi auklėjimo metodika ir išleistas specialus leidinys su meniniais priedais – „Klasės vadovo knyga“, kuria  galės naudotis ne tik klasių vadovai, bet ir etikos mokytojai, įvairių šeimos, dienos centrų socialiniai darbuotojai, psichologai.

Inovatyvi  auklėjimo metodika – specialus leidinys su meniniais priedais – padės mokinius auklėti inovatyviais, nedeklaratyviais, patraukliais (pasitelkiant meno media) metodais, kurti nuoširdesnius mokinių  tarpusavio santykius ir bendravimą su klasės vadovu/vadove, užtikrinti  didesnį mokinių saugumą bei pozityvesnį požiūrį į buvimą mokykloje ir mokymąsi. Tai tikėtinai motyvuos aktyvaus piliečio augimo procesą, bus optimizuota pilietiškumo branda ir demokratinių vertybių interiorizacija.

Metodinio leidinio kūrėjai:

  • prof., habil.dr. Albertas Piličiauskas
  • doc., dr. Lolita Navickienė
  • Solėja Karalienė
  • Albertas Navickas
  • Ieva Jurgelevičiūtė

300 pedagogų iš visų Lietuvos apskričių bus apmokyti taikyti ir diegti mokyklose naujus auklėjimo – pilietinių, demokratinių ir kitų dorinių vertybių interiorizacijos – metodus bei formas. Bus parengti 10 lektorių, kurie užtikrins šios inovatyvios metodikos diegimą mokyklose, o projekto viešinimo veiklos skatins tolesnę projekto idėjų sklaidą ir plėtotę tiek šalies jaunosios kartos ugdymo, tiek socialinių „ligų“ prevencijos ar kitose srityse.


Projekto pavadinimas: SKIBIS
Įgyvendinimo laikotarpis: 2007 m.
Finansavimo šaltinis: Narkomanijos kontrolės departamentas

Projekto pavadinimas: Stovykla „Lyderis-pilietinėje visuomenėje“
Įgyvendinimo laikotarpis:  2007 birželio 30 d. – liepos 7 d.
Finansavimo šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija
Projekto veiklos: Vasaros stovykloje „Lyderis – pilietinėje visuomenėje“ jaunieji lyderiai mokėsi projekto „Pilietis“ metodikos, taip pat klausėsi verslo, nevyriausybines bei politines organizacijas atstovaujančių svečių paskaitų.
Projekto pavadinimas: Stovykla „Lyderis-pilietinėje visuomenėje“

 

Projekto pavadinimas: Interaktyvi vartotojų švietimo priemonė DOLCETA
Įgyvendinimo laikotarpis:  2008 m.
Vykdytojas: Vilniaus pedagoginis universitetas, partneris – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
Finansavimo šaltinis: Pagal bendradarbiavimo sutartį su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Projekto veiklos:  Dolceta projektas – tai tinklalapio, skirto vartotojų švietimui, sukūrimas visoms ES šalims. Tinklalapio sukūrimą parėmė Europos komisija,  projekte dalyvauja visos 27 Europos Sąjungos šalys, medžiaga pateikiama 20 kalbų.

Dolceta – tai interaktyvi mokymo priemonė vartotojų teisių apsaugos klausimais. Kursas gali būti naudojamas tiek suaugusiųjų švietimui, tiek dirbant su vyresniųjų klasių (15–18 metų) moksleiviais pilietinio ugdymo pamokų metu. Juo siekiama skatinti mokinius ir mokytojus bendrauti interaktyviai, taip pat naudotis internetiniais mokymo metodais ir priemonėmis. Mokytojai gali ne tik skatinti vartotojų sąmoningumą, bet ir naudoti šį kursą kaip pilietinio, asmeninio, socialinio ugdymo, informacijos ir komunikacijos, technologijų mokymo priemonę.


Projekto pavadinimas: ,,New Knowledge – new life quality“
Įgyvendinimo laikotarpis:  2010-2012 m.
Vykdytojas: Vykdytojas – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija kartu su partneriais Mokymo bendrija (“Imanta“,Latvija), Nacionaline technikos ir profesine aukštoji mokykla (National technical and vocational high school ,Turkija), Vystymosi partneriai (Developing partners , Didžioji Britanija), Alessandrite asociacija (Association Alessandrite , Italija),  Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (Lithuanian College of Democracy, Lietuva),  Lenkijos fondas OIC (Islamo kooperacijos bendrija) (OIC Poland Foundation , Lenkija).
Finansavimo šaltinis:  Švietimo mainų paramos fondo administruojama programa ,,Grundtvig“
Projekto biudžetas: 20 000 EUR

Projekto tikslai: plėtoti partnerystę tarp Europos organizacijų, dirbančių suaugusių mokymosi srityje ir tokiu būdu dalintis gerąją patirtimi mokymosi visą gyvenimą srityje.Įgyvendinant partnerystę siekiama:

  • Plėtoti naują požiūrį į suaugusiųjų motyvaciją mokymosi procese;
  • Didinti organizacijų administracines kompetencijas, sudarant sąlygas vystyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi veiklų galimybes;
  • Skatinti smulkaus verslo plėtrą kiekvienos partnerės šalyje.

Tikslinės projekto grupės yra: organizacijų  personalas (administracija, mokytojai);  mažas pajamas gaunantys žmonės;  moterys ir vyrai, patyrę socialinę atskirtį, gyvenantys kaimo vietovėse; žmonės, priklausantys tautinės bendruomenės mažumoms; specialiųjų poreikių asmenys; žmonės, turintis menkus bendruosius įgūdžiais.

Plačiau apie projektą – nuorodoje.


 Nacionalinė visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programa „Labas EKO“

Įgyvendinimo laikotarpis:  2011-ųjų balandžio mėnesis – 2013 metų gegužės mėnesis.
Vykdytojas: Vykdytojas – Viešoji įstaiga „INCITY“, partneriai – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Lietuvos jaunimo turizmo centras.

Finansavimo šaltinis: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai;
Prioriteto priemonė: Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas
Projekto biudžetas: 454.900,00 Lt
Projekto tikslas: užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, formuojant aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką.

Projekto veiklos:

  • 65 edukacinio pobūdžio renginių  ir viešų diskusijų skirtinguose šalies savivaldybėse organizavimas.
  • Visuomenės informavimo apie ,,Labas eko“ herojų ,,Žiauriai žalią žiurkėną“ ir  galimybių plėtoti aplinkai  palankų gyvenimo būdą įgyvendinimo kampanijos realizavimas.