Programa DIS-cover

DIS-cover projekto programos įgyvendinimo laikotarpis: 2021 / 11 / 10 – 2022 / 03 / 31

Pagrindinis DIS-cover projekto programos tikslas – skatinti pilietinio ugdymo politikos formavimą, kreipiant dėmesį į pažeidžiamo jaunimo dalyvavimą demokratiniuose procesuose ir politikoje.

Nacionalinėje skurdo mažinimo organizacijų tinklo 2020 metų apžvalgoje įvardinta, kad jauni žmonės nėra įtraukiami sprendžiant konkrečius vietos bendruomenių klausimus.

Projekto veikla remiasi Pilietinio ugdymo centro (JAV) programos „Pilietis“ metodika, kuri yra sėkmingai įgyvendinta daugiau nei 60 šalių. Jos metu jauni žmonės mokosi tapti aktyviais piliečiais ir dalyvauja bendruomenės gyvenime, tirdami jos problemas. Tokiu būdu mokiniai įgyja realios gyvenimo patirties, kuri padeda stebėti, analizuoti ir atrasti demokratinio veikimo galimybes bei įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Todėl DIS-cover veikla remiasi tyrimais įrodyta gerąja pilietinio ugdymo praktika.

Informacija, kuri leidžia mokytis per patirtį ir gyvai išbandyti praktinius pilietinio dalyvavimo žingsnius, – veiksmingai skatina jaunąją kartą imtis atsakomybės bei aktyviai spręsti problemas, su kuriomis ji susiduria.

NAUDA JAUNIMUI:

Tirdami savo bendruomenių iššūkius, mokiniai įgyja žinių apie veikiančią demokratiją bei problemų sprendimo įgūdžius ir tokiu būdu stiprina pasitikėjimą savimi, veiksmingiau įsitraukia į bendruomenės gyvenimą, plečia socialinius emocinius gebėjimus. Tyrimai rodo, jog programos metu gerėja dalyvių akademiniai gebėjimai, susiję su pilietiniu įsitraukimu (Fry ir Bentahar, 2013). Tie patys stebėjimai bei interviu su studentais patvirtino, kad dalyvavimas ,,Piliečio’’ programoje jiems yra patrauklus, – susidomėjimą kelia tai, kad sprendžiamos jų kasdieniam gyvenimui artimos problemos. Tas pats tyrimas rodo, kad studentai jautriai reaguoja į savo aplinkos problemas (Fry, Bentahar 2013). Todėl ši programa naudinga jaunimui, kaip galimybė ,,repetuoti’’ ir saugioje aplinkoje išbandyti aktyvaus piliečio vaidmenį.

KĄ MES DAROME:

Į projekto programą buvo pakviesti vaikai, jaunimas bei pagal galimybes jų artimos aplinkos nariai (šeimos nariai, kurie kartu gali dalyvauti reflektuojant bendruomenės problemas). Projekto metu su dalyvaujančių įstaigų atstovais buvo aptartas veiklų planas bei pasidalinta organizavimo bendruomenėje veiklos patirtimi, bendravimo su vaikais, jaunimu principai. Kiekvieno etapo metu buvo glaudžiai bendraujama, siekiant suteikti kuo didesnį palaikymą bei sukaupti unikalią patirtį, galinčią padėti kurti tolimesnį programos taikymą darbe su pažeidžiamu jaunimu.

Programos veiklos:

  1. Bendruomenės problemų išaiškinimas. Jo metu dalyviai supažindinami su reflektyviuoju tyrimu kaip praktine problemos tyrimo priemone.

2. Tiesioginio balsavimo, siekiant nustatyti, kuri tema yra pati svarbiausia, imitavimas. Jo metu ugdomas dalyvių kritinis mąstymas ir sprendimų priėmimo įgūdžiai, kuriant erdvę efektyviam, kūrybiškam bendravimui ugdyti.

3. Bendruomenės problemos tyrimas. Vykdoma informacijos paieškos praktika, ugdant faktų ir nuomonių analizės įgūdžius.

4. Dokumentų rinkinio parengimas. Dalyviai tobulina samprotavimo, diskusijų, pristatymo atsakingoms institucijoms ir visuomenės asmenims įgūdžius.

5. Dalyvavimo visuomeninėje savivaldoje modeliavimas. Stiprinami bendravimo su institucijomis įgūdžiai, į tikslą orientuotas elgesys, problemų sprendimo įgūdžiai.

6. Įgytos patirties santrauka. Ugdyti pozityvesnį savęs įvaizdį ir pasitikėjimą įgyvendinant savo teises ir pareigas.

Projekto metu buvo integruoti šviečiamieji mokymai vaikams lygių galimybių, švietimo prekybos žmonėmis temomis. Tuo pačiu siekiant stebėti jaunų žmonių įgūdžių augimą bei išsiaiškinti jaunimo nesidomėjimo politika ir demokratija priežastis, dalyviai buvo pakviesti dalyvauti apklausoje.

Sukauptų apklausų, vaikų, jaunimo bei jų artimos aplinkos ir su jais dirbančių žmonių refleksijos duomenų pagrindu parengtos rekomendacijos, darbui su pažeidžiamu jaunimu pilietinio ugdymo kryptimi, parengti atvirai prieinami ugdymo ištekliai pedagogams, socialiniams darbuotojams, jaunimo darbuotojams.

Projekto partneriai: projektas įgyvendintas bendradarbiaujant kartu su Britų taryba Lietuvoje. Projekte dalyvavo projekto veiklos partneriai: Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Vaikų dienos centras „Liepsnelė“, Lentvario jaunimo centras, Aukštadvario atvira jaunimo erdvė, Vaikų dienos centras Čižiūnai, Vaikų dienos centras ,,Navininkai”, Lietuvos vaikų fondas.