Jaunimo balsas: Pozityvių pokyčių įgalinimas (YOUTH4CHANGE)

Youth4Change

Projekto pavadinimas: Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (angl. Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change). Projekto numeris: 2021-2-LT01-KA210-SCH-000049552.

Data: 01/03/2022 -29/02/2024.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti lengvai naudojamą įrankį vidurinėms mokykloms siekiant paskatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti politiniame lygmenyje ir įtraukti juos į demokratinį dalyvavimą. 

Į projektą bus įtraukti vidurinių mokyklų mokiniai ir pažeidžiamų rizikos grupių jaunimas. Bus siekiama padėti mokytojams, mokykloms ir vietos partneriams atskleisti, kaip naudoti atviro mokymosi metodus, inicijuoti ir įgyvendinti pozityvius ir įtraukiančius susitikimus su politikais. 

Atvirojo ugdymo metodai yra sėkmingai naudojami skatinant ankstyvą vaikų ir jaunimo domėjimąsi inovacijomis ir verslumu vidurinėse mokyklose. Atvirojo mokymo metodas puikiai tinka skatinti domėtis politika ir įsitraukimu į politinius procesus.

Projekto tikslai:

  • atspindėti Z kartos poreikius ir skatinti jų poreikį bei norą dalyvauti politinėse veiklose ir politikos formavimo procese;
  • sukurti naują inovatyvų vadovą, skatinantį dalyvauti ir bendrauti su sprendimus priimančiais asmenimis;
  • skatinti demokratiją ir įtraukų demokratinį dalyvavimą.

Laukiami projekto rezultatai:

  • vaikų ir jaunimo nesidomėjimo politika ir demokratija priežasčių tyrimas;
  • vadovas, skirtas mokykloms, kurios siekia įtraukti jaunus mokinius į politiką ir demokratiją, įskaitant virtualius scenarijus;
  • mokinių komandų sukurtas vaizdo įrašas, kuriuo siekiama paaiškinti jų dalyvavimą politinėse veiklose ir projekto įgyvendinimo veiklose.

Projekto partneriai: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) ir Europos žmonių forumas (angl. Europe’s people’s forum).

Ši partnerystė buvo suformuota siekiant sukurti įrankį, kuris padėtų vidurinėms mokykloms paskatinti vaikus ir jaunimą įsitraukti į politinį gyvenimą. Abu projekto partneriai aktyviai dalyvauja įvairiose europinio lygio veiklose, įvairiuose projektuose, įgyvendina nacionalines iniciatyvas. Europos žmonių forumas aktyviai dalyvauja ES viešosios politikos kontekste, o LDUK turi patirties dirbant su vaikais ir jaunimu bei sėkmingai įgyvendinant įvairias pilietinio ugdymo iniciatyvas.

Europos piliečių forumas ir jo nacionaliniai partneriai sudaro kompetencijos centrą kuriant dalyvaujamuosius planus ir įgyvendinant juos. Jie dirba tiek su ES, tiek su Konferencija dėl Europos ateities, tiek su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis, rengdami ir įgyvendindami dalyvavimo procesus ir diskusijas. Šiuo metu EPF rengia naujus programos „Horizontas 2022“ pasiūlymus dėl demokratijos stiprinimo ir ypatingą dėmesį skirdamas piliečių dalyvavimui, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos vaidmeniui demokratinėse diskusijose. EPF aktyviai konsultavo Europos Parlamentą rengiant rezoliuciją dėl piliečių dialogo ir piliečių dalyvavimo priimant ES sprendimus. Europos piliečių forumas turi partnerių organizacijas kiekvienoje ES šalyje, todėl iš 27 šalių partnerių organizacijos gali apibendrinti organizuojamas diskusijas.

Projekto viešinimas

Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change) pristatymas

Projektas ,,Youth4Change“ įgyja pagreitį

Naujienlaiškiai

2022 m. balandžio mėn

2022 m. spalio mėn.

2023 m. lapkričio mėn.

2023 m. gruodžio mėn.

2024 m. vasario mėn.

Internetinės svetainės

Lietuvių kalba  

Anglų kalba  

Projekto metu vykdytos veiklos:
Pilietinio ugdymo pamoka
Dalinimosi biudžeto veiklos

Sinerginės veiklos kartu su British Council:
Medijų dirbtuvės ,,Fake Cake“

Projekto rezultatai pateikti mokslinėje publikacijoje.