VDC ,,Navininkai” projektai

 

Projekto pavadinimas: ATRASK

Projekto numeris: Nr. TRAK-LEADER-6B-SD-15-1-2020.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2023 m. birželio 1 d.

Projekto partneriai: Asociacija ,,Aukštadvario žiburiai“ ir viešosios įstaigos ,,Atsigręžk į vaikus“ filialas Vaikų dienos centras ,,Čižiūnai“.

Projekto tikslas: įgyvendinti efektyvias ir kvalifikuotas priemones skirtas Lietuvos rizikos grupės vaikų ir jų šeimos gerovei didinti.

Projekto veiklos:

I. NVO socialinių paslaugų bazės adaptavimas.
II. Socioedukacinių veiklų metodikų ir metodinių priemonių parengimas.

KITI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

birthday-1556216

Projekto pavadinimas: VDC šeimos  įgalinimo paslaugų plėtra

Projekto numeris: Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-89.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014  lapkričio 18 d. – 2017 m. balandžio 30 d.

Projekto partneriai: Vaikų laikinosios globos namai ,,Atsigręžk į vaikus”Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklaBOenheten AS (Norvegija).


Projekto tikslas: įgyvendinti efektyvias ir kvalifikuotas priemones skirtas Lietuvos rizikos grupės vaikų ir jų šeimos gerovei didinti.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti VDC tinkamą aplinką, tenkinančią rizikos grupės vaikų poreikius, aprūpinant VDC  reikalingomis ir būtinomis priemonėmis
 • Organizuoti mokymus rizikos grupės vaikams bei jų šeimos nariams, siekiant kurti naujas kompleksines šeimos įgalinimo pagalbos paslaugas
 • Plėtoti šeimos įgalinimo paslaugas, skleidžiant informaciją apie šių paslaugų galimybes ir skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp su vaiko gerove dirbančių institucijų

Projekto veiklos:

Vaikų dienos centras „Navininkai“ veiklą Aukštavario bendruomenėje vykdo nuo 2005 m., Vaikų dienos centras „Navininkai“ oficialiai įregistruotas 2007 m. LDUK VDC „Navininkai“ tai socialinių paslaugų įstaiga, teikianti kompleksines socialines rizikos vaikams ir socialinės rizikos šeimų vaikams bei pačioms šeimoms socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą. VDC „Navininkai“ turi ilgametę patirtį ugdydamas vaikų socialinius – gyvenimo įgūdžius, organizuoja kryptingus vaikų laisvalaikio užimtumus, skatina pozityviąją socializaciją. Vaikai motyvuojami kūrybinei, sportinei, darbinei veiklai. Vyksta popietės įvairiomis vaikams įdomiomis temomis, kurių metu vaikai mokosi diskutuoti, išsakyti ir apginti savo nuomonę, pripažinti draugo teisę turėti kitą nuomonę, mokosi bendrauti, formuluoti mintis, drąsiai jas išsakyti, nebijoti klausti.
 
VDC vaikai skatinami dalyvauti vietos bendruomenės kūrybiniuose konkursuose, kalendorinėse šventėse, koncertuose, minėjimuose. Formuojasi atitinkamos bendradarbiavimo tradicijos su vietos biblioteka, mokyklomis, regioninio parko direkcija, kartodromu, seniūnijos specialistais, VPU SKI studentais ir dėstytojais. Dalyvaudami įvairiuose kolektyviniuose renginiuose vaikai įgyja bendravimo, bendradarbiavimo, darbo komandoje, organizacinių įgūdžių, atsiskleidžia vaikų organizaciniai ir kūrybiniai gebėjimai. Integracija į vietos bendruomenę didina vaikų pasitikėjimą savimi, skatina mokymosi motyvaciją, sumažina poreikį žalingiems įpročiams, prasižengimams. VDC lankantys vaikai skatinami nepradėti vartoti kvaišalų, nevykdyti nusikalstamos veiklos, didinama mokyklos lankymo motyvaciją, puoselėjama atsakomybė už savo veiksmus ir žodžius.
 
Projekto metu vykdoma:
 • Infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas (VDC paprastasis remontas)
 • Paslaugų plėtra (socialinių paslaugų teikiams rizikos grupės vaikams ir jų šeimos nariams)
 • Veiklos priemonių įsigijimas (veiklos priemonių, kurios leis VDC užtikrinti rizikos grupės vaikų poreikius)
 • Tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra

Projektui skirtas finansavimas: 219 879, 73 EUR (758 585,08 litų)

Programa: EEA-LT05  Programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

Priemonė: EEE-LT05-SADM-01-K

Projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinį mechanizmą

eea_grants_logos_v_lt_jpg1

 

 

 

 

 

 

 

child-eating-fast-food-1478396

Projekto pavadinimas: „Navininkai“

Projekto įgyvendinimo laikas: kasmet (nuolat tęsiamas).

Projekto partneriai: Vytauto didžiojo universiteto Švietimo akademija, Trakų r. Savivaldybės administracija, Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla, Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“, Aukštadvario miestelio biblioteka.


Projekto tikslas: Projekto tikslas – tęsti VDC „Navininkai“ veiklą, teikti nestacionarias socialines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinų, nepasiturinčių šeimų vaikams, jų šeimoms, stiprinti gebėjimus ir plėsti galimybes savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas, integruotis ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene, pažinti aplinką ir save ir pačiam socializuotis, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Vaikų dienos centras Aukštadvaryje veiklą pradėjo 2005 metais ir ją vykdo jau aštuonerius metus. 2007 m. VDC buvo įregistruotas kaip Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“. Vaikų dienos centre:

 • vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės, vaikais ir jų šeimomis;
 • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos jveika, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos;
 • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės.

Be minėtos veiklos, vaikų dienos centre: mokoma(si) gyventi visuomenėje; bendrauti ir bendradarbiauti; tikėti ir pasitikėti savimi, vertinti save; ieškoma būdų, skatinančių savirealizaciją; mokymosi ir mokyklos lankymo motyvaciją; padedama integruotis į visuomenę, skatinamas gebėjimas prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje, mokoma sveikai gyventi; ugdomi socialiniai įgūdžiai.

2015 m. planuojama tęsti pradėtą veiklą ir bendradarbiaujant su projekto partneriais prisidėti prie vaiko gerovės politikos vykdymo. Vykdydami nuolatinę ir nenutrūkstamą veiklą. Sieksime skatinti mokyklos lankymo ir mokymosi motyvaciją, turiningai organizuoti vaikų laisvalaikį ir užimtumą po pamokų, įtraukti šeimas į VDC ir bendruomenės organizuojamą veiklą, skatinsime pozityviąją sočiaiizaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą su pozityviosios socializacijos vaikais, teiksime konsultacijas, mokymus vaikams ir jų šeimoms, puoselėsime esamas VDC tradicijas ir, bendradarbiaudami su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos administracija, nuolat ieškoma novatoriškų veiklos idėjų bei metodikų.

Projekto veiklos:

 • Socialinių įgūdžių ugdymas
 • Laisvalaikio užimtumas (aktyvi ir pasyvi veikla)
 • Kūrybinės veiklos ir saviraiškos skatinimas
 • Sportinė, turistinė veikla
 • Maitinimo paslaugos
 • Mokymosi motyvacijos skatinimas padedant atlikti mokymosi užduotis
 • Nusikalstamumo, alkoholio ir narkotikų vartojimo, negatyvios socializacijos prevencija
 • Šeimos įtraukimas į socialinės ir pedagoginės pagalbos vaikui procesą
 • Integracija į visuomenę, vertybių ugdymas

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 2020-2021 m. finansavimas – 16.000,00 Eur.

full_logo


Vaido Žukauskio nuotr.

Vaido Žukauskio nuotr.

Projekto pavadinimas: „Sumanioji šeima“

Projekto įgyvendinimo laikas: kasmet (nuolat tęsiamas)


Projekto tikslas: įgalinti sumaniosios šeimos strategiją, skatinant savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįstą narių savitarpio pagalba ir atsakomybe, skatinant pozityviąją tėvystę bei plėtojant ir ugdant asmenines šeimų bei jaunų žmonių kompetencijas ir socialinę atsakomybę.

Projekto uždaviniai:
 
1. Identifikuoti ir įgalinti aktualiausias sumaniosios šeimos strategijas, įvertinant potencialius poreikius, rizikas bei esamų resursų efektyvų naudojimą bei plėtojant savitarpio pagalba grįstą Šeimos klubą bei vaikų užimtumą, taip ugdant santykių šeimoje kultūrą.
2. Skatinti savarankišką ir gyvybingą šeimą ir pozityviąją tėvystę, parengiant ir Aukštadvaryje adaptuojant pozityvios tėvystės akademiją bei įgyvendinat šeimos įgalinimo ir konsultavimo paslaugas, skiriant savo veiklą projekto paslaugų gavėjams (projekto numatytai tikslinei grupei).
3. Organizuoti patyriminius mokymus ir kūrybines dirbtuves, plėtojant asmenines šeimų bei jaunų žmonių asmenines kompetencijas ir socialinę atsakomybę bei ugdant santykių šeimoje kultūrą, užtikrinant teikiamų užimtumo paslaugų teikimą vaikų vasaros atostogų laikotarpiu.
4. Įtraukti į projekto veiklas Aukštadvario Trakų raj. institucijas: Trakų rajono savivaldybę švietimo įstaigą ir taip užtikrinti sumanios šeimos strategijos įgalinimą vietovėje kurioje gyventojų skaičius neviršija 100 tūkstančių gyventojų.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

full_logo