Žaidimo keitėjai: naujas modelis skatinti jaunimo įsitraukimą į politiką

  • paskelbė

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija kartu su partneriais per artimiausius dvejus metus ketina sukurti inovatyvų modelį, kuris padėtų moksleiviams įsitraukti į politiką, remiantis jų patirtimis ir kultūra.

Ši veikla įtrauks tyrimus ir mokslinių publikacijų rengimą, siekiant analizuoti situaciją apie jaunimo dalyvavimą politikoje;  rengiamą metodinių priemonių rinkinį, skirtą mokykloms apie jaunimo įgalinimą aktyviam dalyvavimui politikoje bei rekomendacijas politikams dėl jaunimo įgalinimo aktyviau dalyvauti politikoje.

Pasak Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos ekspertų, jaunimo politikos pagrindai įtvirtinti 2003 metais priimtame Jaunimo politikos pagrindų įstatyme. O ši veikla taip pat atliepia įgyvendinamas programas: Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programą, kuria siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę jaunimo politiką Lietuvoje bei Jaunimo garantijų iniciatyvų įgyvendinimo planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės profesinio mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę.

Tarptautinio tinkle veiklos bus vykdomos atliepiant strateginius tarptautinius dokumentus, tarp jų: Strategija „Europa 2020“,2019–2027 m. ES jaunimo strategija „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“.

2010 m. pradėtoje įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ dėmesys sutelkiamas jaunimui ir sprendžiami su įvairiais tikslais susiję klausimai, be kita ko, mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, didinti 30–34 metų asmenų, kurie įgijo tretinį išsilavinimą, dalį ir parengti visapusišką švietimo ir užimtumo politikos iniciatyvų rinkinį.

2018 m. lapkričio 26 d. Taryba patvirtino rezoliuciją dėl naujos 2019–2027 m. ES jaunimo strategijos. Tekste siūloma ypatingą dėmesį skirti šioms veiklos sritims: skatinti jaunimą dalyvauti demokratiniame gyvenime; iš visos ES ir už jos ribų suburti jaunus žmones siekiant skatinti savanorišką veiklą, judumą mokymosi tikslais, solidarumą ir tarpkultūrinį supratimą; remti jaunimą, kad jis įgautų galių per kokybę, inovacijas ir jaunimo darbo pripažinimą.

Veiklos kartu su šešiais partneriais iš keturių užsienio šalių įgyvendinamos pagal Erasmus+ programą.