Patvirtinti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos nariai tarptautiniame tinkle

  • paskelbė

Lietuvos mokslo taryba (LMT) šiemet spalį patvirtino mokslo asociacijos – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos narius atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos COST veiklos valdymo komitete socialinės atskirties jaunimo tematika.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija įsitraukė į tarptautinį tinklą ,,Kaimo socialinės atskirties jaunimo tinklas: socialinės atskirties jaunimo rizikų modeliavimas“ (Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclus – angl. kalb.). Tinkas orientuotis į jaunimą, kurie niekur nesimoko ir nedirba (angl. kalb. NEET arba Not in Education, Employment, or Training).

Pagal dabartinę Jungtinių Tautų tvarios plėtros 2030 m. Darbotvarkę (būtent 4 ir 8 tikslai) ir kitus aktualius ES ir tarptautinius dokumentus (ES jaunimo strategija ir kt.), kaimo socialinės atskirties jaunimo (NEET) įgalinimas yra itin aktuali socialinė problema, kuri stokoja aukščiausio lygio tarpdisciplininių tyrimų.

Plėtojant tarpinstitucinius ir tarpsritinius ryšius, keičiantis žiniomis, šiuo tarptautiniu bendradarbiavimu siekiama plėtoti inovatyvius tyrimus ir parengti mechanizmus (rizikos ir apsauginių veiksnius), kurie padėtų įtraukti NEET, stiprinant jų pozityviąją socializaciją.

LMT internetiniame puslapyje nurodoma, kad COST – Europos tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas bendradarbiavimo tinklas, kuriame dalyvauja 39 valstybės. Lietuvos dalyvavimą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos nariai 2014-2018 metais dalyvavo COST veiklos valdymo komitete ,,Žaidimai – vaikams su negalia“ (Play for Children with Disabilities (LUDI) – angl. kalb.).

www.lduk.lt informacija,  Pixabay pav.