Lietuvos edukologijos universitete – konferencija apie šalies universalios plėtros strategiją  

Lietuvos edukologijos universitete, balandžio 23 dieną, ketvirtadienį bus rengiama konferencija apie šalies universalios tvarios plėtros strategiją.

Konferencijos metu bus diskutuojama apie investicinį įžvalgumą, investavimo strategijos veiksnius, nedidelės šalies tvarios plėtros sudarymo metodiką ir jos formavimą.

Konferencijos tikslas – pagrįsti universaliai tvaraus koncepto ir nedidelės šalies tvarios plėtros programos sudarymo metodiką nedidelėms Vidurio ir Rytų Europos šalims ES narėms, akcentuojant jų politinę ir ekonominę plėtotę trikdančių problemų sprendimą ir, kad tai sąlygotų šių šalių spartesnį ekonominį augimą ir lygiagretų jų indėlio veiksnumą didinant ES, kaip politinės – ekonominės sistemos galią ir įvairovę.

Pranešimus skaitys: prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Vytas Navickas (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Birutė Mikulskienė (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Birutės Pitrėnaitė–Žilėnienė (Lietuvos edukologijos universitetas ), prof. dr. Giedrė Kvieskienė (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Valentinas Podvezko (Lietuvos edukologijos universitetas), doc. dr. Anicetas Ignotas (Lietuvos edukologijos  universitetas), doc. dr. Viktorija Stasytytė (Lietuvos edukologijos universitetas), lekt. dr. Egle Celiešienė (Lietuvos edukologijos universitetas).

Pasak prof. habil. dr. Aleksandro Vytauto Rutkausko, tvari plėtra kelis pastaruosius dešimtmečius išlieka ta atramine kategorija, kuria remiantis bandoma analizuoti ir suvokti sudėtingų sistemų ar procesų dinamiką, nustatyti jų tarpusavio sąveikos, suderinamumo ir kitas problemas. Šalies tvarios plėtros sprendimų sėkmė siejama su apibendrintai suprastų investicinių išteklių bei jų pagrindu formuojamų plėtros veiksnių ir būtinų sąlygų įžvalgiu formavimu ir valdymu. Tik universalaus tvarumo pagrindu organizuota šalies plėtros strategija gali globalizacijos ir integracijos sąlygomis išsaugoti šalių, neturinčių gausių gamtinių išteklių ir nepasiekusių aukštų ekonominės veiklos rezultatų, galimybes stiprinti valstybinį, teritorinį ir ekonominį nepriklausomumą ir garantuoti efektyvių esamų ir kuriamų investicinių ir kitų išteklių naudojimą. Tai būtų reikšmingas indėlis į pozityvių integracinių procesų stiprinimą, pasitelkiant visų integracijos dalyvių interesus.

Investicinį įžvalgumą pasirinkus pagrindiniu universaliai tvarios plėtros ištekliumi ir veiksniu investavimo strategija, suprasta kaip investicinių išteklių formavimas ir jų pagrindu plėtros veiksnių ugdymas, o taip pat optimalus investicinių išteklių pagal plėtros komponentes optimalus pasiskirstymas, tampa svarbia šalies universaliai tvarios plėtros programos įgyvendinimo priemone.

Tuo pat metu bus rengiama ir Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto jaunųjų mokslininkų konferencija, kurios metu pranešimus skaitys bakalauro ir magistro studijų studentai.

Konferencija organizuojama vykdant mokslinį projektą „Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo”, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060, remiamą Europos Socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę.

www.lduk.lt informacija