IV etapas

IV ETAPAS. RENGIAME DOKUMENTŲ VISUMĄ

IV etapo tikslas

Jau turėjote surinkti pakankamai informacijos apie problemą ir apie tai, kaip mėginama ją spręsti. Dabar nutarsite, kaip jūsų klasė siūlo spręsti problemą ir ko ji galėtų imtis, kad valdžia atkreiptų dėmesį į tiriamą problemą.

Be to, sutvarkysite surinktą medžiagą, kad galėtumėte ja remtis pristatydami projekto rezultatus.

A. Diskusija klasėje

Pasiskirstykite į 4 darbo grupes.

1 grupė prisimins, ką klasė sužinojo apie pasirinktą problemą.

2 grupė prisimins, kaip valdžia ir įvairūs žmonės siūlo spręsti šią problemą.

3 grupė pagalvos, koks problemos sprendimas labiausiai patiktų klasei (vėliau šį pasiūlymą svarstys visi) ir užsirašys keletą priežasčių, kodėl toks problemos sprendimas geresnis už kitus.

4 grupė sugalvos, ką klasė ar kiti žmonės turėtų daryti, kad valdžia atkreiptų dėmesį į problemą ir siūlomą jos sprendimą.

Baigę padalykite klasės lentą į 4 dalis ir viršuje užrašykite: Problema, Sprendimo būdai, Klasės pasiūlymas, Veiksmų planas.

Dabar kiekviena grupė iš eilės perskaitys, ką užsirašė ir visa klasė aptars jos pasiūlymus. Mokytoja(s) lentoje trumpai užrašys svarbiausias mintis.

Toliau vėl dirbsite grupėmis ir parengsite medžiagą projekto rezultatams pristatyti.

B. Dokumentų visumos rengimas

Svarbiausią surinktą medžiagą tvarkingai susekite į dokumentų rinkinį, kuriuo prireikus naudosis visos grupės.

Kiekviena grupė turės parengti stendo dalį projekto rezultatams pristatyti.

1 grupė paaiškina problemą. Ši grupė turi aprašyti pasirinktą problemą bei paaiškinti, kodėl ji reikšminga ir kodėl valdžia turėtų ją spręsti.

2 grupė parodo įvairius problemos sprendimo būdus. Ši grupė turi parodyti, kaip mėginama spręsti problemą ir kokie siūlomi kiti problemos sprendimo būdai.

3 grupė rengia pasiūlymą, kaip spręsti problemą. Ši grupė turi parodyti, kaip klasė siūlo spręsti problemą, ir paaiškinti, kuo šis sprendimas geresnis už kitus.

4 grupė rengia veiksmų planą, kaip įtikinti valdžią priimti pasiūlymą. Ši grupė paaiškins planą, kaip daryti įtaką valdžiai, kad ši atkreiptų dėmesį į problemą ir siūlomą jos sprendimą.

Toliau pateikiami smulkesni nurodymai grupėms. Nors kiekvienos grupės užduotis savita, svarbu, kad jos dalytųsi informacija ir idėjomis. Parengę projektus, kaip atrodys atskiros stendo dalys, grupės gali drauge juos aptarti, kad išvengtų pasikartojimo ir panaudotų geriausius įrodymus ir iliustracijas.

C. Reikalavimai dokumentų visumai

Visų 4 grupių darbas matysis klasės dokumentų visumoje, kurią sudaro dvi dalys – stendas ir dokumentų rinkinys.

Stendas. Stendas susideda iš keturių dalių. Tai gali būti 4 dideli lapai ar 4 tarpusavyje sujungtos plokštės iš kartono, jūros putos ar kitokios medžiagos. Stendas turi būti pakankamai didelis (pavyzdžiui kiekviena dalis 60 cm x 80 cm arba 80 cm x 100 cm) kad sutilptų įvairi medžiaga, iliustracijos ir kad pristatymo metu jie būtų gerai matyti. Į stendą nesudėkite daug medžiagos, atrinkite įdomesnius faktus, teiginius, parinkite grafikų, nuotraukų, piešinių, įtaigiai apipavidalinkite (žr. iliustraciją vadovėlio Įvade).

Dokumentų rinkinys. Dokumentai turi atskleisti svarbiausius jūsų atlikto tyrimo etapus. Į dokumentų rinkinį nesudėkite visos surinktos medžiagos. Į aplanką įsekite tik svarbiausios jūsų surinktos informacijos kopijas. Pavyzdžiui, galite parinkti: iškarpų iš laikraščių ar žurnalų, užrašų apie pokalbius su žmonėmis ir organizacijų atstovais, radijo ar televizijos programų apie šią problemą aprašymų, ištraukų iš valdžios atstovų pranešimų spaudoje.

Jei dokumentas didelės apimties, įsekite tiktai titulinio lapo ir turinio kopijas bei vieno puslapio santrauką (arba ištrauką).

Parenkite dokumentų rinkinio turinį. Spalvotais skirtukais galite atskirti rinkinio dalis.

Kriterijai. Kaip žinosite, ar gerai parengėte dokumentų visumą? Pasitikrinkite remdamiesi toliau pateiktais požymiais. Parengę stendo projektus galite pasidalinti į “optimistus” ir “pesimistus”. Pesimistai kritikuos stendą iš eilės pagal kiekvieną kriterijų, o optimistai jį gins. Taip surasite silpnų vietų, kurias galėsite pataisyti, prieš baigdami rengti stendą.

Stendo kriterijai

Įtikinamumas. Ar pateikėte pakankamai įrodymų? Ar jie įtikina, kad problema svarbi? Ar jie įtikina, kad siūlomas sprendimas geriausias?

Aiškumas. Ar pagrindiniai įrodymai ir teiginiai aiškūs? Ar jie padeda suprasti problemą ir pasiūlymus? Ar juos lengva perskaityti?

Tikslumas. Ar pateikėte tikslią informaciją? Ar nurodėte informacijos šaltinius? Ar informacijos šaltiniai patikimi ir įvairūs?

Vaizdumas. Ar pakanka iliustracijų? Ar jos padeda suprasti įrodymus? Ar pateikėte pavyzdžių, iliustruojančių jūsų teiginius?

Teisėtumas ir praktiškumas. Ar parodėte, kad jūsų siūlomas sprendimas neprieštarauja LR Konstitucijai? Ar jūsų pasiūlymai praktiškai įgyvendinami (realūs)?

Ar parodėte, kad jūsų siūlomas sprendimas neprieštarauja LR Konstitucijai? Ar jūsų pasiūlymai praktiškai įgyvendinami (realūs)?