Praktinis vadovas: suaugusiųjų bendradarbiavimo gerosios praktikos gairės

Leidinys ,,Praktinis vadovas: Suaugusiųjų bendradarbiavimo gerosios praktikos gairės“ nėra metodinė priemonė ar ,,receptų nuo visų ligų“ sąvadas, tai atvejo studijos pagrindu iliustruojamos žiniomis grįstos praktikos (dažnu atveju realizuojamos per projektines veiklas).

Unikalia profesoriaus Marko Doelio koncepcija paremtas leidinys fiksuoja šiandienos pasiekimus – pristatoma net 13 sėkmės atvejų. Ekspertinio vertinimo metodu nustatyti atvejai, ir jų pagrindu kuriamas suaugusiųjų gebėjimų stiprinimo diskursas, holistiškai nagrinėja suaugusiųjų bendradarbiavimo gaires.

Vadove, išanalizavus atliktus tyrimus, pateikiamos rekomendacijos, kaip efektyviai ir  lanksčiai organizuoti suaugusiųjų  mokymą, kad jis būtų kuo efektyvesnis suaugusiems, kurie turi mokymosi sunkumų ar yra socialinėje atskirtyje dėl geografinės, išsilavinimo ar amžiaus situacijos.  Ši tema taip pat aktualizuojama per nuotolinio mokymosi veiklas, kuri užima vis svaresnį vaidmenį ir Lietuvoje.

Leidinyje, pasitelkiant tyrimų analizę, pateikiamos rekomendacijos kaip efektyviai  ir lanksčiai  organizuoti  suaugusiųjų  mokymą, taip pat pateikiami praktiniai pavyzdžiai, grindžiami atvejo studija ir daugiau nei dvidešimt metų švietimo srities darbuotojų mokymus organizuojančios Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos gerąja patirtimi.

Gerosios praktikos vadove taip pat pateikiama informacija, skirta mokymosi kokybės klausimams nagrinėti, aptariamas ugdymo turinys ir taikomi metodai bei teikiami pasiūlymai, kaip galima modernizuoti  suaugusių  ugdymo studijų modulius.

Analizuojant tarptautinę gerąją patirtį ir besimokančiųjų poreikius, detalizuojamas mokymosi  metodų  ir priemonių taikymas  suaugusiųjų  mokymesi. Inovatyvių metodų ir priemonių taikymas suaugusiųjų mokymesi visą gyvenimą, skatinant jų  motyvaciją bei norą mokytis, nagrinėjamas išryškinant besimokančiuosius kaip pagrindinius mokymosi proceso veikėjus, akcentuojamas mokymosi turinio, metodų ir priemonių individualizavimas.

Svarbu pažymėti, kad leidinyje taip pat nagrinėjamos besimokančiųjų judumas ir jo vengimo priežastys, nors leidinio apimtis užkerta kelią platesniam šios aktualios temos aptarimui. Tuo tarpu, vadove pateikiamos praktinės rekomendacijos pasiruošimui ir efektyviam mobilumui įgyvendinti, gali padėti besirengiantiems aktyvinti judumo procesus.

Nagrinėjant ir analizuojant atliktus tematinius tyrimus ir tarptautines partnerystes, leidinyje siūlomos  alternatyvos  kaip  paskatinti  regionuose  esančias mokslo  institucijas  daugiau  ir  aktyviau  dalyvauti  judumo projektuose.

Leidinys ,,Praktinis vadovas: Suaugusiųjų bendradarbiavimo gerosios praktikos gairės“ parengtas Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai įgyvendinant  projektą ,,Bendradarbiavimo ir keitimosi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje dirbančių darbuotojų gebėjimų stiprinimas”, kurio tikslas vystyti darbuotojų kompetencijas, gerinti bendradarbiavimo ir žinių keitimosi galimybes tarp pedagogų ir švietimo tiekėjų, stiprinti jų įgūdžius ir užtikrinti reikiamą viešinimą.