Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija

Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija. Strategijos įgyvendinimas  – tai nuolatinis Tarybos sudėtis), į kurią susibūrė žinomi verslo, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai dinamiškas pažangos procesas, apimantis ne vien tiesioginį Strategijos krypčių ir iniciatyvų įgyvendinimą, bet ir visuomenei aktualių klausimų sprendimą bei skatinantis nuolatinį pažangos idėjų kūrimą.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ parengta ir grindžiama žmonių siūlymais ir mintimis. Per tūkstantis idėjų virto šalies raidos dvidešimtmetį apimančiu dokumentu, kurį 2012 m. gegužės 15 d. patvirtino Seimas.

Pagrindinis Strategijos rengėjas – plačioji visuomenė, kuri aktyviai dalyvavo visuose rengimo etapuose. Strategijos rengimo procesui vadovavo Valstybės pažangos taryba (pirmosios kartu su Vyriausybės ir Prezidentūros atstovais. Valstybės pažangos taryba analizavo ir įvertino teminių darbo grupių siūlymus ir visuomenės idėjas ir parengė Strategijos projektą, kuris buvo plačiai diskutuojamas konsultacijų su visuomene ir viešų aptarimų su socialiniais partneriais etape.

Strategijos įgyvendinimas

Visos valstybės valdymo institucijos, nepaisant jų valdymo lygmens, prisideda prie Strategijos įgyvendinimo – dinamiško ir  visaapimančio proceso, skatinančio nuolat generuoti idėjas ir atlikti konkrečius darbus. Bendruomenės, nevyriausybinės ir verslo organizacijos dalyvauja atvirame forume „Lietuva 2030“ ir įgyvendina visuomenės, ekonomikos ir valdymo projektus. Svarbus vaidmuo telkiant ir stiprinant bendruomenes bei skatinant visuomenę veikti tenka savivaldybių institucijoms. Kiekvienas iš mūsų dalyvauja įgyvendinant Strategiją ir savo kasdieniais darbais, elgesio kultūra bei asmeniniais siekiais reikšmingai prisideda prie vizijos įgyvendinimo.

Strategija yra pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas.

„Lietuva 2030“ įgyvendinimą užtikrina Atviras pažangos forumas „Lietuva 2030“ ir Valstybės pažangos taryba (.

Atviras pažangos forumas – tai visuomeninis judėjimas, suburiantis įvairių sričių visuomenės atstovus – akademikus, verslininkus, kultūros ir visuomenės veikėjus – diskusijai dėl šalies ateities ir pažangos. Atviro pažangos forumo misija – skatinti ir palaikyti nuolatinę diskusiją su visuomene dėl šalies raidos procesų, prioritetų ir vertybių.

2012 m. rugsėjo mėnesį įvyko Atviras pažangos forumas vietos bendruomenių tema, kurio tikslai buvo išgirsti Lietuvos ir užsienio vietos bendruomenių gerąsias patirtis ir taip pat atsakyti, ką turime nuveikti, kad vietos bendruomenės norėtų, gebėtų ir galėtų veikti. Renginio rezultatas – darbo grupių parengti trys pasiūlymai–projektai Nacionalinei pažangos programai.

2013 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. vyko Atviras pažangos forumas „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“, kurio tikslas – suburti švietimo bendruomenę diskusijai dėl pačiai bendruomenei aktualių Lietuvos švietimo klausimų – kaip paskatinti lyderių mokymąsi, mokinių mokymąsi, kaip užtikrinti mokyklų savarankiškumą ir nuolatinį tobulėjimą, kaip įgyvendinti nacionalinius švietimo tikslus.

2013 m. rudenį prasidės trečiasis forumas tema „Gerovės valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“ Jo metu bus siekiama pagilinti Lietuvos visuomenės žinias apie šiaurietišką gerovės visuomenės modelį, diskutuoti apie tai, ką Lietuva galėtų perimti kurdama savo šalies gerovę. Bus aptariama darbo rinkos svarba gerovės visuomenės modelyje, šeimos politika, socialinės gerovės technologijos ir kultūros vaidmuo gerovės visuomenėje.

Valstybės pažangos taryba ne tik palaiko bendravimą ir skatina pažangos idėjų svarstymą visuomenėje, bet ir imasi lyderystės Atviro pažangos forumo „Lietuva 2030“ veikloje. Ji taip pat atlieka nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir rezultatų stebėseną. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais vertina Strategijos iniciatyvų aktualumą ir yra atsakinga už kasmetinių pažangos darbų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą Vyriausybei. Nuo 2013 m. balandžio 3 d. darbą tęsiaatnaujintos sudėties Valstybės pažangos taryba. Tarybos nariai sutarė dėl tolimesnio darbo principų ir priėmė Valstybės pažangos tarybos deklaraciją.

Metiniai pažangos darbai – vienas iš būdų, kuriuo įgyvendinamos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatos. Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais, atsižvelgdama į pažangą ir esamą situaciją, išskiria 10 esminių pažangos darbų, skirtų svarbiausioms Strategijos iniciatyvoms įgyvendinti. Šį darbų sąrašą Taryba teikia Vyriausybei, siūlydama juos įtraukti į kiekvienais metais tvirtinamus Vyriausybės ar (ir) ministrų prioritetus. Taip Vyriausybės kasmetiniai prioritetai yra susiejami su Strategijos iniciatyvomis ir užtikrina tuo metu aktualios, pažangos skatinimui svarbiausios veiklos įgyvendinimą.

2013 metams Taryba numato vykdyti 23 Vyriausybės ar (ir) ministrų pasirinktų prioritetinių darbų stebėseną, kurie įtraukti į Vyriausybės 2013 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelę. Tarybos nuomone, šių darbų stebėsena padės Vyriausybei nenukrypti nuo užsibrėžtų planų ir sumažinti atotrūkį tarp planuojamų ir konkrečiai įgyvendinamų darbų).

2014 metams Valstybės pažangos taryba išskyrė 14 pažangos darbų, skatinančių sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo vystymąsi. Pažangos darbai buvo atrinkti įvertinus jų numatomą poveikį siekiant kūrybiškos, pilietiškai aktyvios ir sveikos visuomenės, bendradarbiavimo kultūros įsitvirtinimo, šalies konkurencinio pranašumo stiprinimo ir efektyvaus valdymo. Taip pat numatoma papildomai vykdyti 6 darbų, kurie sulaukė didelio Tarybos dėmesio, tačiau jau yra Vyriausybės suplanuoti įgyvendinti 2014 metais, įgyvendinimo stebėseną.

www.lduk.lt informacija