Bus pristatytas projektas apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę

Šių metų rugsėjo 24 dieną (trečiadienį) 11 valandą Lietuvos Respublikos Seime bus pristatytas projektas apie viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą.

Konferencijos „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė “ tikslas yra pristatyti visuomenei NVO vaikams konfederacijos vykdytą ES struktūrinės paramos projektą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“; aptarti valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo aktualijas, įgyvendinto projekto veiklas ir teikiamas rekomendacijas.

Renginio metu bus atkreiptas deramas dėmesys į valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo problemas, pristtatyta valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo studija, modelis bei gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė.

Renginyje kviečiami dalyvauti LR Seimo nariai, ministerijų ir savivaldybių atstovai ir specialistai, akademinės visuomenės atstovai, projekto partneriai ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai.

NVO vaikams konfederacija (toliau – konfederacija) buvo įsteigta 2005 metais. Šiuo metu konfederacija jungia daugiau nei 60 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Konfederacijos nariai vykdo stebėseną ir konvencijos įgyvendinimo visuomeninę priežiūrą. Pagrindinis konfederacijos veiklos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

Registruotis prašoma iki rugsėjo 22 d. 9.00 val. elektroniniu adresu: juta.ibianskaite@lrs.lt

www.lduk.lt informacija